Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

ಕೆಡ್ಡಸ ಕೂಟ

ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಳುಕೂಟ ರಾಮಕುಂಜ
ಬೊಕ್ಕ
ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಮಕುಂಜ

ನೆನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ್

ಕೆಡ್ಡಸ ಕೂಟ

ದಿನೊ : 2019ನೇ ಪೊನ್ನಿ 30 ಪೋಪಿನಾನಿ ,ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಬುದಾರ
(13-02-2019 ಬುಧವಾರ )
ಪೊರ್ತು:ಕಾಂಡೆ 9.30ಗ್

ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜದ ಸಭಾಂಗಣ

ಭೂಮಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನೆ : ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ 9.30ಗ್

 

ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್

ಪೊರ್ತು : ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ 10ಕ್ಕ್

ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರೈ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಳುಕೂಟ ರಾಮಕುಂಜ

ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ.ಯಸ್.ರೈ, ಗುತ್ತುಪಾಲು ,ಕೇವಳ

 

ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುನ

 

ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ / ಕಾರ್ಯಂತೆರ್                                                                  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮಲ್ಲ ಆಯಿಗಳು,

ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಳುಕೂಟ, ರಾಮಕುಂಜ                                                                        ಬೊಕ್ಕ
                                                                                      ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು,ಆಯಿಗಳುನಕುಲು ಪಾಲವೆರ್ ಬೊಕ್ಕಜೋಕುಲು